Nebojša Stefanović izgubio spor sa NIN-om

Apelacioni sud u Beogradu ponovo preinačio presudu Višeg suda

Naslovom „Glavni fantom iz Savamale“ slikovito se i figurativno ukazuje na političku odgovornost ministra policije za ponašanje MUP-a prilikom rušenja u Hercegovačkoj. Takvo poređenje predstavlja dopušten vrednosni sud koji ima činjeničnu podlogu i u izveštaju Zaštitnika građana, navodi se u presudi, koju je Apelacioni sud objavio na svom sajtu 10. jula

Naslov ”Glavni fantom iz Savamale” predstavlja dopušten vrednosni sud koji ima činjeničnu podlogu

nebojša stefanović

Apelacioni sud u Beogradu po drugi put poništio je presudu Višeg suda u Beogradu po kojoj su NIN i novinarka Sandra Petrušić ministru policije Nebojši Stefanoviću zbog navodne povrede časti i ugleda trebalo da plate 300.000 dinara, a samim tim i obavezu glavnog i odgovornog urednika Milana Ćulibrka da tu presudu objavi u NIN-u. Po presudi Gž3 225/19 od 14. maja, koja je na sajtu Apelacionog suda objavljena 10. jula, Stefanović je dužan da Sandri Petrušić i NIN-u u roku od 15 dana isplati 73.200 dinara za troškove parničnog postupka.

Nebojša Stefanović je dužan da Sandri Petrušić i NIN-u u roku od 15 dana isplati 73.200 dinara

Apelacioni sud je zaključio da se pravno stanovište, izloženo u prvostepenoj presudi ne može prihvatiti, jer Viši sud nije primenio odredbu člana 8. Zakona o javnom informisanju, dok je ostale odredbe tog Zakona pogrešno primenio, te je iz činjenica koje je pravilno utvrdio izveo nepravilan zaključak na kome je zasnovana prvostepena presuda.

Navodeći da kritičko mišljenje, izneto u NIN-u na račun ministra policije ima činjenični osnov i u izveštaju Zaštitnika građana, Apelacioni sud je zaključio da naslov „Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale“ ima preneseno, metaforičko značenje, kojim se slikovito i figurativno ukazuje na tužiočevu političku odgovornost za ponašanje policije u vezi sa dešavanjima u Savamali. Takvo poređenje predstavlja vrednosni sud koji je kao takav dopušten, jer ne zahteva utvrđivanje istinitosti, a ima činjeničnu podlogu u navedenom izveštaju Zaštitnika građana“, stoji u drugostepenoj presudi.

Naslov iz NIN-a ukazuje na tužiočevu političku odgovornost za ponašanje policije u vezi sa dešavanjima u Savamali

Kada se tekst čita kao celina zaključuje se da izneto mišljenje novinara nije bezrazložan privatni napad na tužioca koji ima za cilj omalovažavanje njegove ličnosti, već je usredsređeno na pitanje od javnog interesa i kao takav predstavlja doprinos javnoj raspravi, zaključio je Apelacioni sud, po čijem mišljenju tužilac kao političar mora pokazati veću toleranciju povodom kritika medija na njegov rad budući da je sloboda političke debate u samoj srži demokratskog društva (presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Lingens protiv Austrije), pa i više od toga, jer su granice dozvoljenog kritikovanja u konkretnom slučaju još šire s obzirom na to da je tužilac ministar u Vladi, a u demokratskom društvu radnje ili propusti Vlade moraju biti predmet detaljnog ispitivanja ne samo zakonodavnih i sudskih vlasti, već i štampe i javnog mnjenja (presuda Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Kastels protiv Španije).

Političar mora pokazati veću toleranciju povodom kritika medija na njegov rad budući da je sloboda političke debate u samoj srži demokratskog društva

Zbog svega toga Apelacioni sud smatra da je u konkretnom slučaju interes društva na otvorenu diskusiju o političkim stvarima pretežniji od prava tužioca na zaštitu časti i ugleda dosuđivanjem tražene naknade nematerijalne štete, jer bi se pravo medija na slobodu izražavanja nesrazmerno ograničilo, zbog čega je prvostepena presuda morala biti preinačena.

Izvor: NIN.

spektrum kooperativa

Share
error: Sadržaj je zaštićen!!!